1st Divya Desam – Srirangam

1st Divya Desam - Srirangam

Divya Desam NameSri:rangam
AreaCho:lana:du
LocationTrichy, Tamilnadu, Bharath (India)
Temple NameSri:rangana:ttha swami Temple, Ko:yil, Periyako:yil, Me:lvi:du, Bhoga Mandapam
Mu:lavarPeriya Peruma:l, S>/b>ri:rangana:ttha
Tha:ya:rSri Rangana:yaki, Periyapiratti
UthsavarNamberuma:l with Sri: Rangana:yaki & Bhude:vi
PostureReclining on A:dise:sha (Sayana dvibhuja mu:rthi)
Vima:namPranava:kara Vima:nam
Thi:rthamChandra Pushkarini, Kollidam, Ka:veri
Mangala:sa:sanamAll 12 A:lwa:rs