1st Divya Desam – Srirangam

1st Divya Desam - Srirangam Divya Desam NameSri:rangam AreaCho:lana:du LocationTrichy, Tamilnadu, Bharath (India) Temple NameSri:rangana:ttha swami Temple, Ko:yil, Periyako:yil, Me:lvi:du, Bhoga Mandapam Mu:lavarPeriya Peruma:l, S>/b>ri:rangana:ttha Tha:ya:rSri Rangana:yaki, Periyapiratti UthsavarNamberuma:l with Sri: Rangana:yaki & Bhude:vi PostureReclining on A:dise:sha (Sayana dvibhuja mu:rthi) Vima:namPranava:kara Vima:nam Thi:rthamChandra Pushkarini, Kollidam, Ka:veri Mangala:sa:sanamAll 12 A:lwa:rs