Slokas

Thank you for visiting our website.

Here you can find Ashtakas, Namavalis, Stotrams, Aditya Hrudayam, Guru Paramapara slokas, Vishvaksena Pooja vidanam, Thiruppavai, Thirupallandu, Vishnu Sahasranamam, Bhagavadh Geeta, Sloka Dvayam, Sloka Trayam, Sankshepa Ramyanam,  Dasavatara slokas, and many other slokas which we recite every day.

This section contains Harya:stakam, Krushna:stakam, Sri Madhura:stakam, Sri Na:ra:yana:stakam, Sri Sudarsana:stakam, Sri Parankusa:stakam, Sri Jagannatha:stakam, Sri Devaraja:stakam, Sri Narasimha:stakam.

This section contains Dasavatara Slokas, Saranagathi Slokam, Charama slokas, Guruparampara Slokas, Slo:ka Dwayam, Slo:ka Trayam