Ganjendra Moksham

https://jetuk.org/wp-content/uploads/2023/12/HH-PS-05-Gajendra-Moksham-Sloka.mp3 DOWNLOAD LYRICS IN ENGLISH DOWNLOAD LYRICS IN TELUGU Slo:ka Dwayam (Gaje:ndra Mo:ksham) gra:hagrasthe: gaje:ndre: rudathi sarabhasam tha:rkshya maru:hya dha:van vya:ghu:rnan ma:lya bhu:sha: vasana parikaro: me:gha gambhi:ra gho:shaha | a:bibhra:no: rattha:ngam saramasim abhayam sankha cha:pau sakhe:tau hasthaihi kaumo:daki:m apyavathu harirasow amhasa: samhathe:r naha 1 kra:kra:nthe: kari:ndre: mukulitha nayane: mu:la mu:le:thi khinne: na:ham na:ham na cha:ham, [...]