Tiruppavai – With explanations

The month Ma:rgasi:rsha promotes spirituality among the people. According to Solar calendar, this period becomes Dhanurma:sam. Go:da de:vi choose this month as appropriate to fulfil her divine desire. She imitated the Ka:thaya:yani Vratha of Go:pikas, for one month. Each day, A:nda:l composed one song and submitted at the Lotus feet of the Lord.

Sri Bhagavadh Gi:tha Slokas

BHAGAWAD GI:THA
(Translated Commentary and Recitation by)

His Holiness Sri Sri Sri
Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

Audio

 

Introduction
This was a true story that happened long long ago, during the end of dwa:para yuga, approximately 5000 years ago.

Aditya Hrudayam

Audio

Srimadramayanee – vaalmeeki maharshinaa virachitham

Thatho: yuddha parisra:ntham samare: chinthaya:sthitham
Ravanam cha:gratho drustwa: yuddhaya samupasthitham || …1

Daivathaischa sama:gamya drashtu mabhya:gatho ranam
Upagamya bravith ramam agasthyo: bhagava:n rushihi || …2

Agasthya vuvacha
Rama! Rama! maha:baho:!

Charama Sloka:s

Audio

 


 
SRI:RA:MA CHARAMA SLO:KAM
sakrude:va prapanna:ya thava:smi:thi cha ya:chathe: |
abhayam sarvabhu:the:bhyo: dada:mye:thad vratham mama ||
mithrabha:ve:na sampraptham na thyaje:yam katthamchana |
do:sho: yadyapi thasya sya:th satha: me:tha dagarhitham ||

SI:THA: CHARAMA SLO:KAM
pa:pa:na:m va subha:na:m va: vadha:rha:na:m plavamgama!

Sri Saranagathi Slokam

Audio

 

sri:saile:sa daya:pa:thram dhi:bhakthya:di guna:rnavam |
yathi:ndra pravanam vande: ramya ja:ma:tharam munim ||

lakshmi:na:tha sama:rambha:m na:tha ya:muna madhyama:m |
asmada:cha:rya paryantha:m vande: guru parampara:m ||

Yo: nithyam achyutha pada:mbuja yugmarukma
vya:mo:hathas thadithara:ni thruna:ya me:ne: |
asmad guro:r bhagavatho:sya dayaika sindho:ho
ra:ma:nujasya charanow saranam prapadye: ||

Ma:tha: pitha: yuvathayas thanaya: vibhu:thihi
sarvam yade:va niyame:na madanvaya:na:m |
a:dyasya nah kulapathe:r vakula:bhira:mam
sri:math thadanghri yugalam pranama:mi mu:rdhna: ||

Bhu:tham sarascha mahada:hvaya bhattana:ttha
sri: bhakthisa:ra kulase:khara yo:giva:ha:n |
Bhaktha:nghri re:nu paraka:la yathi:ndra misra:n
Sri:math para:nkusa munim pranatho:smi nithyam ||

Paratvadi Panchakam

Audio

 

udyad bha:nu sahasra bha:svara para vyo:ma:spadam nirmala
jna:na:nanda ghana swaru:pam amala jna:na:dibhis shadgunaihi,
jushtam su:ri jana:dhipam dhrutha rattha:nga:bja:di bhu:sho:jjvalam
sri: bhu: se:vyam anantha bho:gi nilayam sri:va:sude:vam bhaje: 1

a:mo:de: bhuvane: pramo:da utha sammo:de:cha samkarshanam
pradyumnam cha thattha: niruddhamapi tha:n samha:ra srushti sthithi:hi,

Sloka Trayam

Audio

 

pra:thas smara:mi bhavabhi:thi maha:rthi sa:nthyai
na:ra:yanam garuda va:hanam anjana:bham,
gra:ha:bhibhu:tha madava:rana mukthi he:thum
chakra:yudham tharuna va:rija pathra ne:thram 1

pra:thar nama:mi manasa: vachasa: cha mu:rdhna:
pa:da:ravinda yugalam paramasya pumsaha,
na:ra:yanasya naraka:rnava tha:ranasya
pa:ra:yana pravana vipra para:yanasya 2

pra:thar bhaja:mi bhajatha:m abhayamkaram tham
pra:k sarva janma kruthapa:pa bhaya:panuthyai,

12
Chat with Manas

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH