Ganjendra Moksham

Slo:ka Dwayam (Gaje:ndra Mo:ksham)

gra:hagrasthe: gaje:ndre: rudathi
sarabhasam tha:rkshya maru:hya dha:van
vya:ghu:rnan ma:lya bhu:sha: vasana
parikaro: me:gha gambhi:ra gho:shaha |
a:bibhra:no: rattha:ngam saramasim abhayam
sankha cha:pau sakhe:tau
hasthaihi kaumo:daki:m apyavathu
harirasow amhasa: samhathe:r naha 1

kra:kra:nthe: kari:ndre: mukulitha nayane:
mu:la mu:le:thi khinne:
na:ham na:ham na cha:ham, na cha
bhavathi punas tha:druso: ma:druse:shu
ithye:vam thyaktha hasthe: sapadi
suragane: bha:va su:nye: samasthe:
mu:lam yath pra:dura:si:th
sa disathu bhagava:n mangalam santhatham naha 2