Guru Parampara Slokas

https://jetuk.org/wp-content/uploads/2023/12/HH-PS-10-Charama-Slokams-Guruparampara-Sloka.mp3 DOWNLOAD LYRICS IN ENGLISH Guru parampara Sloka:s sri:saile:sa daya:pa:thram dhi:bhakthya:di guna:rnavam | yathi:ndra pravanam vande: ramya ja:ma:tharam munim || lakshmi:na:tha sama:rambha:m na:tha ya:muna madhyama:m | asmada:cha:rya paryantha:m vande: guru parampara:m || yo: nithyam achyutha pada:mbuja yugmarukma vya:mo:hathas thadithara:ni thruna:ya me:ne: | asmad guro:r bhagavatho:sya dayaika sindho:ho ra:ma:nujasya charanow saranam prapadye: || ma:tha: pitha: yuvathayas [...]