Guru Parampara Slokas


Guru Parampara Slokas

Audio
download

sri:saile:sa daya:pa:thram dhi:bhakthya:di guna:rnavam |
yathi:ndra pravanam vande: ramya ja:ma:tharam munim ||

lakshmi:na:tha sama:rambha:m na:tha ya:muna madhyama:m |
asmada:cha:rya paryantha:m vande: guru parampara:m ||

Yo: nithyam achyutha pada:mbuja yugmarukma
vya:mo:hathas thadithara:ni thruna:ya me:ne: |
asmad guro:r bhagavatho:sya dayaika sindho:ho
ra:ma:nujasya charanow saranam prapadye: ||

Ma:tha: pitha: yuvathayas thanaya: vibhu:thihi
sarvam yade:va niyame:na madanvaya:na:m |
a:dyasya nah kulapathe:r vakula:bhira:mam
sri:math thadanghri yugalam pranama:mi mu:rdhna: ||

Bhu:tham sarascha mahada:hvaya bhattana:ttha
sri: bhakthisa:ra kulase:khara yo:giva:ha:n |
Bhaktha:nghri re:nu paraka:la yathi:ndra misra:n
Sri:math para:nkusa munim pranatho:smi nithyam ||

Chat with Manas

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH