Haryashtakam

https://jetuk.org/wp-content/uploads/2016/01/HH-PS-02-Haryastakam-Sloka.mp3 DOWNLOAD LYRICS IN ENGLISH DOWNLOAD LYRICS IN TELUGU Haryashtakam is given by Bhakta Prahlada harir harathi pa:pa:ni dushtachiththair api smruthaha anichhaya:pi samsprushto: dahathye:vahi pa:vakaha || 1 || sa ganga: sa gaya: se:thus sa ka:si: sa cha pushkaram jihva:gre: varthathe: yasya hari rithyaksharadwayam || 2 || va:ra:nasya:m kurukshe:thre: naimisa:ranya ye:va cha yath krutham the:na ye:no:ktham [...]