Haryashtakam

Haryashtakam is given by Bhakta Prahlada

harir harathi pa:pa:ni dushtachiththair api smruthaha
anichhaya:pi samsprushto: dahathye:vahi pa:vakaha || 1 ||

sa ganga: sa gaya: se:thus sa ka:si: sa cha pushkaram
jihva:gre: varthathe: yasya hari rithyaksharadwayam || 2 ||

va:ra:nasya:m kurukshe:thre: naimisa:ranya ye:va cha
yath krutham the:na ye:no:ktham hari rithyaksharadwayam || 3 ||

prutthivya:m ya:ni thi:rttha:ni punya: nya:yathana:ni cha
tha:ni sarva:nyase:sha:ni hari rithyaksharadwayam || 4 ||

gava:m ko:ti sahasra:ni he:ma kanya: sahasrakam
daththam sya:ththe:na ye:no:ktham hari rithyaksharadwayam || 5 ||

rugve:do: adha yajurve:daha sa:ma ve:do: pyattharvanaha
adhi:thasthe:na ye:no:ktham hari rithyaksharadwayam || 6 |

aswame:dhair maha:yagjnaihi narame:dhais thatthaiva cha
ishtam sya:th the:na ye:no:ktham hari rith yaksharadwayam || 7 ||

pra:na praya:na pa:dhe:yam samsa:ra vya:dhi na:sanam
duhkha:thyantha parithra:nam hari rithyaksharadwayam || 8 ||

baddhah parikaras the:na mo:ksha:ya gamanam prathi
sakrud uchchha:ritham ye:na hari rithyaksharadwayam || 9 ||

PHALA SRUTHI
haryashtakam idam punyam pra:tharuttha:ya yah patte:th
a:yushyam bala ma:ro:gyam yaso:vruddhis sriya:vaham ||

prahla:de:na krutham stho:thram duhkha sa:gara so:shanam
yah patte:th sa naro: ya:thi thad vishno:h paramam padam ||