Krushna:shtakam

https://jetuk.org/wp-content/uploads/2016/01/HH-PS-03-Krishnaashtakam-Sloka.mp3 DOWNLOAD LYRICS IN ENGLISH DOWNLOAD LYRICS IN TELUGU vasude:va sutham de:vam kamsa cha:nu:ra mardanam de:vaki: parama:nandam krushnam vande: jagadgurum || 1 || athasi:pushpa samka:sam ha:ra nu:pura so:bhitham rathna kankana ke:yu:ram krushnam vande: jagadgurum || 2 || kutila:laka samyuktham pu:rna chandra nibha:nanam vilasath kundala dharam krushnam vande: jagadgurum || 3 || manda:ra gandha samyuktham cha:ruha:sam [...]