Krushna:shtakam

vasude:va sutham de:vam kamsa cha:nu:ra mardanam
de:vaki: parama:nandam krushnam vande: jagadgurum || 1 ||

athasi:pushpa samka:sam ha:ra nu:pura so:bhitham
rathna kankana ke:yu:ram krushnam vande: jagadgurum || 2 ||

kutila:laka samyuktham pu:rna chandra nibha:nanam
vilasath kundala dharam krushnam vande: jagadgurum || 3 ||

manda:ra gandha samyuktham cha:ruha:sam chathur bhujam
barhi pinchha:va chu:da:ngam krushnam vande: jagadgurum || 4 ||

uthphulla padma pathra:ksham ni:la ji:mu:tha sannibham
ya:dava:na:m siro:rathnam krushnam vande: jagadgurum || 5 ||

rukmini:ke:li samyuktham pi:tha:mbara suso:bhitham
ava:ptha thulasi:gandham krushnam vande: jagadgurum || 6 ||

go:pika:na:m kuchadwandwa kunkuma:nkitha vakshasam
sri:nike:tham mahe:shva:sam krushnam vande: jagadgurum || 7 ||

sri:vathsa:nkam maho:raskam vanama:la: vira:jitham
sankha chakra dharam de:vam krushnam vande: jagadgurum || 8 ||

PHALA SRUTHI
krushna:stakam idam punyam pra:tharuttha:ya yah patte:th
ko:ti janma krutham pa:pam smarane:na vinasyathi ||