Paratvadi Panchakam

Audio

 

udyad bha:nu sahasra bha:svara para vyo:ma:spadam nirmala
jna:na:nanda ghana swaru:pam amala jna:na:dibhis shadgunaihi,
jushtam su:ri jana:dhipam dhrutha rattha:nga:bja:di bhu:sho:jjvalam
sri: bhu: se:vyam anantha bho:gi nilayam sri:va:sude:vam bhaje: 1

a:mo:de: bhuvane: pramo:da utha sammo:de:cha samkarshanam
pradyumnam cha thattha: niruddhamapi tha:n samha:ra srushti sthithi:hi,