Paratvadi Panchakam

Parathvadi Panchakam Audio

 

udyad bha:nu sahasra bha:svara para vyo:ma:spadam nirmala
jna:na:nanda ghana swaru:pam amala jna:na:dibhis shadgunaihi,
jushtam su:ri jana:dhipam dhrutha rattha:nga:bja:di bhu:sho:jjvalam
sri: bhu: se:vyam anantha bho:gi nilayam sri:va:sude:vam bhaje: 1

a:mo:de: bhuvane: pramo:da utha sammo:de:cha samkarshanam
pradyumnam cha thattha: niruddhamapi tha:n samha:ra srushti sthithi:hi,
kurva:na:nmathi mukhya shadgunavarair yuktha:nsthriyugma:thmakaihi
vyu:ha:dhishttitha va:sude:vamapi tham kshi:ra:bdhina:dham bhaje: 2

ve:da:nve:shana mandara:dri bharana kshmo:ddha:rana prasritha
prahla:da:vana bhu:mi bhikshana jagad vikra:nthayo: yathkriya:ha,
dushtakshathra nibarhanam dasamukha:dyunmu:lanam karshanam
ka:lindya: athipa:pa kamsa nidhanam yath kri:ditham tham namaha 3
yo: de:va:di chathurvidhe:shu janishu brahma:nda ko:sa:nthare:

sambhakthe:shu chara: chare:shu cha visan a:sthe: sada:ntharbahihi,
vishnus tham nikhile:shvanushvanu tharam bhu:yassu bhu:yastharam
sva:ngushtta pramitham cha yo:gi hrudaye: shva:si:na mi:sam bhaje: 4

sri:rangastthala ve:nkata:dri karigirya:dau sathe: ashto:ththare:
sttha:ne: gra:ma nike:thane:shu cha sada: sa:nnidhya ma:se:dushe:,
archa:ru:pinam archaka:bhimathithas svi:kurvathe: vigraham
pu:ja:m cha:khila va:nchhitha:m vitharathe: sri:sa:ya thasmai namaha 5

PHALA SRUTHI

pra:thar vishno:ho parathva:di panchaka sthuthi muththama:m,
pattan pra:pno:thi bhagavath bhakthim varada nirmitha:m