Sri Saranagathi Slokam

  https://jetuk.org/wp-content/uploads/2023/12/HH-PS-09-Saranaagathi-Sloka.mp3 DOWNLOAD LYRICS IN ENGLISH DOWNLOAD LYRICS IN TELUGU Sri Saranagathi Slokam to Godess Lakshmi Devi o:m bhagavan na:ra:yana: bhimatha:nu ru:pa swaru:pa ru:pa guna vibhava aiswarya si:la:dyanavadhika:thisaya asankhye:ya kalya:na gunagana:m, padmavana:laya:m, bhagavathi:m, sriyam de:vi:m, nithya:napayini:m, niravadya:m, de:va de:va divya mahishi:m, akhilajagan ma:tharam, asman ma:tharam, asaranya saranya:m, ananya saranaha saranam aham prapadye: