Sri Saranagathi Slokam

Sri Saranagathi Slokam to
Godess Lakshmi Devi

o:m bhagavan na:ra:yana: bhimatha:nu ru:pa swaru:pa ru:pa
guna vibhava aiswarya si:la:dyanavadhika:thisaya
asankhye:ya kalya:na gunagana:m, padmavana:laya:m,
bhagavathi:m, sriyam de:vi:m, nithya:napayini:m, niravadya:m,
de:va de:va divya mahishi:m, akhilajagan ma:tharam, asman
ma:tharam, asaranya saranya:m, ananya saranaha saranam aham prapadye: