Sloka Trayam

https://jetuk.org/wp-content/uploads/2023/12/HH-PS-06-Sloka-Thrayam-Sloka.mp3 DOWNLOAD LYRICS IN ENGLISH DOWNLOAD LYRICS IN TELUGU Slo:ka Thrayam pra:thas smara:mi bhavabhi:thi maha:rthi sa:nthyai na:ra:yanam garuda va:hanam anjana:bham, gra:ha:bhibhu:tha madava:rana mukthi he:thum chakra:yudham tharuna va:rija pathra ne:thram 1 pra:thar nama:mi manasa: vachasa: cha mu:rdhna: pa:da:ravinda yugalam paramasya pumsaha, na:ra:yanasya naraka:rnava tha:ranasya pa:ra:yana pravana vipra para:yanasya 2 pra:thar bhaja:mi bhajatha:m abhayamkaram tham pra:k sarva [...]