Sloka Trayam

Slo:ka Thrayam

pra:thas smara:mi bhavabhi:thi maha:rthi sa:nthyai
na:ra:yanam garuda va:hanam anjana:bham,
gra:ha:bhibhu:tha madava:rana mukthi he:thum
chakra:yudham tharuna va:rija pathra ne:thram 1

pra:thar nama:mi manasa: vachasa: cha mu:rdhna:
pa:da:ravinda yugalam paramasya pumsaha,
na:ra:yanasya naraka:rnava tha:ranasya
pa:ra:yana pravana vipra para:yanasya 2

pra:thar bhaja:mi bhajatha:m abhayamkaram tham
pra:k sarva janma kruthapa:pa bhaya:panuthyai,
yo: gra:ha vakthra pathitha:nghri gaje:ndra gho:ra
so:ka prana:sana karo: dhrutha sankha chakraha 3

slo:kathrayam idam punyam pra:tharuttha:ya yah patte:th
lo:ka thraya gurus thasmai dadya:d a:thma padam harihi