Panchayuda Sthotram

panchayuda-Stotram Audio

 

sphurath sahasra:ra sikha:thi thi:vram
sudarsanam bha:skara ko:ti thulyam
suradvisha:m pra:na vina:si vishno:ho
chakram sada:ham saranam prapadye: 1

vishno:r mukho:ttha:nila pu:rithasya
yasya dhvanir da:nava darpahantha:
tham pa:nchajanyam sasiko:ti subhram
sankham sada:ham saranam prapadye: 2

hiranmayi:m me:ru sama:nasa:ra:m
kaumo:daki:m daithya kulaika hanthri:m
vaikuntta va:ma:gra kara:bhi mrushta:m
gada:m sada:ham saranam prapadye: 3

raksho:sura:na:m kattino:gra kantta
chhe:da ksharach cho:nitha digdhadha:ram
tham nandakam na:ma hare:h pradi:ptham
khadgam sada:ham saranamprapadye: 4

yajya:nina:da sravana:th sura:na:m
che:tha:msi nirmuktha bhaya:ni sadyaha
bhavanthi daithya: saniba:na varshaihi
sa:rengam sada:ham saranam prapadye: 5

imam hare:h pancha maha:yudha:na:m
sthavam patte:th yo: anudinamprabha:the:
samastha duhkha:ni bhaya:ni sadyaha
pa:pa:ni nasyanthi sukha:ni santhi 6

vane: rane: sathru jala:gni madhye:
yadruch chhaya:pathsu maha:bhaye:shu
idam pattan stho:thram ana:kula:thma:
sukhi:bhave:th thathkrutha sarvarakshaha 7

sa sankhachakram sa gada:si sa:rangam
pi:tha:mbaram kausthubha vathsachihnam
sriya: same:tho:jjvala so:bhitha:ngam
vishnum sada:ham saranam prapadye: 8

jale: rakshathu va:ra:has stthale: rakshathu va:manaha
atavya:m na:rasimhascha sarvathah pa:thu ke:savaha

Chat with Manas

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH