Aditya Hrudayam

Aditya Hrudayam

Srimadramayanee – vaalmeeki maharshinaa virachitham

Thatho: yuddha parisra:ntham samare: chinthaya:sthitham
Ravanam cha:gratho drustwa: yuddhaya samupasthitham || …1

Daivathaischa sama:gamya drashtu mabhya:gatho ranam
Upagamya bravith ramam agasthyo: bhagava:n rushihi || …2

Agasthya vuvacha
Rama! Rama! maha:baho:! shrunu guhyam sana:thanam
Yena sarva: nari:n vatsa! samare: vijayishyasi || …3

a:dhithyahrudayam punyam sarva Shathru vinashnam
Jaya:vaham jape: nithyam akshayyam paramam shubham || …4

Sarvamangala ma:ngalyam sarva pa:pa pranashanam
chinthasho:ka prashamanam a:yurvardhana muthamam || …5

rasmi mantham samudhyantam deva:sura namaskrutham
pujayasva vivaswantham bhaskaram bhuvaneshwaram || …6

sarva de:vatmako heysha tejaswi: rashmi bha:vanaha
yesha de:vasura gana:n loka:n pa:thi gabhasthibhihi || …7

yeshabramha cha vishnushcha shivaha skandhaha prajapathihi
mahendhro: dhanadaha ka:lo: yama somo hyapa:mpathihi || …8

pitharo vasavaha sa:dhya:ha aswinau marutho manuhu
vayuhu vanhihi prajaha pranaha ruthukartha: prabhakaraha || …9

a:dithyaha savitha: surayaha kaghaha poosha: gabhasthima:n
suvarna sadrusho bhanuhu swaranare:tha diva:karaha || …10

haridaswa sahasrarchihi sapthasaprthihi mari:chima:n
thimironmadanaha shambuhuhu thwasta: ma:rthanda amshuma:n|| …11

hiranyagarbaha thrishira:ha thapano bhaskaro ravihi
agnigarbhodithehe puthraha shankhaha shishirana:shanaha || …12

vyomana:thaha thamobhedi rugyajuhu samapa:ragaha
ghanavrustihi apa:m mithro vindya veedhee plavangamaha|| …13

a:thapee mandalee mruthyuhu pingalaha sarvatha:panaha
ravihi vishwo: mahathe:ja: rakthaha sarvabhavoth bhavaha|| …14

nakshathra graha tha:ra:na:m adhipo: vishwabhavanaha
thejasa: mapi thejaswi: dwadasha:thman namo:sthuthe|| …15

namaha poorvaya giraye: paschima: yadraye: namaha
jyothirgana:na:m pathaye: dina:dipathaye: namaha|| …16

jaya:ya jayabhadra:ya haryaswa:ya namo: namaha
Namo: namaha sahasra:msho: a:dithya:ya namo: namaha|| …17

Nama ugra:ya veeraya sa:ramgaya namo: namaha
Namaha padmaprobhodha:ya ma:rthanda:ya namo: namaha|| …18

Brahmesha:na:chyuthe:sha:ya surya:ya:dithya varchase:
Bhaswathe: sarvabhaksha:ya roudra:ya vapuse: namaha|| …19

Thamo:gnaya himagna:ya shathrugna:ya: mithathmane:
Kruthgnagna:ya deva:ya jyothisa:m pathaye: namaha|| …20

Thaptha cha:meekaraabhaya vahnaye: vishwakarmane:
Namaha thamo:binigna:ya ravaye: loka sakshine|| …21

Na:shayath yesha vaibhutham thathaiva srujathi prabhuhu
Pa:yathyesha thapathyesha varshathyesha gabhasthibihi|| …22

Yesha supthe:shu ja:garthi bhuthe:shu parinishtithaha
Yesha chai va:gniho:thram cha phalamchaiva:gni hothrina:m|| …23

Ve:dascha krathavaschaiva krathoona:m phalame:vacha
Ya:ni kruthya:ni lokeshu sarvanyeshu ravihi prabhuhu|| …24

Ye:na ma:pathsu kruchreshu ka:nthare:shu bhayeshu cha
Keerthayan purushaha kaschith na:vaseedathi raghava|| …25

Poojaya swaina me:ka:gro de:vade:vam jagathpathim
Yetha thrigunitham japthva: yuddeshu vijayisyasi || …26

Asmin kshane: maha:bha:ho:! Ravanam thvam vadhishyasi
Yeva mukthwa: thadagasthyo: jaga:ma cha yatha:gatham || …27

Yethachruthva: mahathe:ja: nastasho:kho: bhavatthada:
Da:raya:ma:sa supri:tho: ragavaha prayatha:thmavaan|| …28

A:dithyam prekshya japthwa: thu param harsha mava:pnuva:n
Thrira:chamya shuchirbhu:thva: dhanura:da:ya veeryava:n || …29

Ra:vanam pre:kshya hrusta:thma: yuddha:ya samupa:gamath
Sarvayathne:na mahatha: vadhe: thasya dhrudho:bhavath || …30

Atha ravi ravadath nireeksya raamam
Mudithamana:ha paramam prahrushyamaanaha |
Nishicharapathi samkshyam vidithwa:
Suragana madyagatho: vachasthware:thi || …31

Ithi srimadramayane: vaalmikeeyee aadikaavyee
Yuddakaandee panchotharashathathamaha ssargassampthaha