Charama Sloka:s

SRI:RA:MA CHARAMA SLO:KAM
sakrude:va prapanna:ya thava:smi:thi cha ya:chathe: |
abhayam sarvabhu:the:bhyo: dada:mye:thad vratham mama ||
mithrabha:ve:na sampraptham na thyaje:yam katthamchana |
do:sho: yadyapi thasya sya:th satha: me:tha dagarhitham ||

SI:THA: CHARAMA SLO:KAM
pa:pa:na:m va subha:na:m va: vadha:rha:na:m plavamgama! |
ka:ryam karuna ma:rye:na na kaschin na:apara:dhyathi ||

VARA:HA CHARAMA SLO:KAM
stthithe: manasi susvastthe: sari:re: sathi yo: naraha |
dha:thusa:mye: stthithe: smartha: visvaru:pam cha ma:majam ||
thathastham mriyama:nam thu ka:shta pa:sha:na sannibham |
aham smara:mi madbhaktham naya:mi parama:m gathim ||

SRI: NA:RASIMHA CHARAMA SLO:KAM
sathyam bravi:mi manuja:ha svayamu:rdhva bahuhu
yo: ma:m muku:nda narasimha jana:rdane:thi |
ji:van japathynu dinam marane: runi:va
pa:sha:na ka:shta sadru:sa:ya dada:mi mukthim ||

SRI:RANGA CHARAMA SLO:KAM
Ma:me:va:anusmarasva thvam thva:maham samsmara:mi cha |
Upa:ya mapavargasya rahasya mapi me: srunu ||
Sarva karma:ni santhyajya sarva karma phala:ni cha |
Saranam ma:m prapdyasva sarva bandha vimukthaye: ||

SRI: SUDARSANA CHARAMA SLO:KAM
Sudarsana! Maha:jva:la! Ko:ti su:rya samaprabha! |
Agjnya:na:ndhasya me: de:va vishno:rma:rgam pradarsaya ||

SRI: PA:NCHAJANYA CHARAMA SLO:KAM
Pa:nchajanya nijadhva:na dhvastha pa:thaka samchaya |
Pa:hi ma:m pa:pinam gho:ra samsa:ra:rnava pa:thinam ||

MANAVALA MAHA:MUNULA THANIYA
Sri:sai:le:sa daya:pa:thram dhi: bhakthya:di guna:rnavam |
Yathi:ndra pravanam vande: ramya ja:ma:tharam munim ||
Sri: varavaramunaye: namaha

THIRUVA:Y MOZHIPILLAI THANIYA
Namas sri:saila na:ttha:ya kunthi: nagara janmane: |
Prasa:dalabdha parama pra:pthya kainkarya sa:line: ||
Srisaila na:ttha:ya namaha

PILLAI LO:KA:CHA:RYULA THANIYA
Lo:ka:cha:rya:ya gurave: krishnapa:dasya su:nave: |
Samsa:ra bho:gi sandashta ji:va ji:va:thave: namaha ||
Sri Lo:ka:cha:rya:ya Namaha

VADAKKU THIRUVI:DHI PILLAI THANIYA
sri:krushna pa:da pa:da:bje: nama:mi si:rasa: sada: |
yathprasa:da prabha:ve:na sarvasiddhi rabhu:n mama ||
sri:krushna pa:da:ya namaha

NAMBILLA THANIYA
ve:da:ntha ve:dya:amruthava:rira:se:he ve:da:rttha sa:ra:mrutha pu:ramagryam |
a:da:ya varsham tha maham prapadye: ka:runyapu:rnam kalivairida:sam ||
sri:kalivairida:sa:ya namaha

NANJI:YAR THANIYA
namo: ve:da:ntha ve:dya:ya jaganmangala he:thave: |
yasya va:gamrutha:sa:ra pu:ritham bhuvana thrayam ||
sri:ve:da:nthine: namaha

BHATTARU THANIYA
sri: para:sara bhatta:ryaha sri:range:sa puro:hithaha |
sri:vathsa:nka suthas sri:ma:n sre:yase: me: asthu bhu:yase: ||
sri: para:sara bhatta:rya:ya namaha

EMBA:RU THANIYA
ra:ma:nuja padachha:ya: go:vinda:hva:napa:yini:
thada:yaththa swaru:pa: sa: ji:ya:nmadvisrama stthali: ||
sri: go:vinda bhatta:cha:rya:ya namaha

EMBERUMA:NA:R THANIYA
yo:nithya machyutha pada:mbuja yugma rukma
vya:mo:hathas thadithara:ni thruna:ya me:ne: |
asmadguro:r bhagavatho:asya dayaikasindho:ho
ra:ma:nujasya charanau saranam prapadye: ||
sri:mathe: ra:ma:nuja:ya namaha

PERIYANAMBI THANIYA
kamala:pathi-kalya:na-guna:mrutha nishe:vaya |
pu:rnaka:ma:ya sathatham pu:rna:ya mahathe: namaha ||
sri: maha: pu:rna:ya namaha

SRI: A:LAVANDA:R THANIYA
yath pada:mbho:ruha dhya:na vidhvastha: ase:sha kalmashaha
vasthutha: mupaya:tho:aham ya:mune:yam nama:mi tham ||
sri:ya:muna:cha:rya:ya namaha

MANAKKA:LNAMBI THANIYA
ayathnatho: ya:muna ma:thmada:sam alarka pathra:rpana nishkriye:na |
yah kri:thava:na:stthitha yovvara:jyam nama:mi tham ra:mam ame:ya saththvam ||
sri:ra:ma misra:ya namaha

UYYAKKONDA:R THANIYA
namah pankaja ne:thra:ya na:ttha sri:pa:da pankaje: |
nyastha sarva bhara:ya:sma:th kulana:ttha:ya dhi:mathe: ||
sri:pundari:ka:ksha:ya namaha

SRI:MANNA:TTHAMUNULA THANIYA
namo:achinthya: dbhutha: aklishta gjnya:na vaira:gya ra:saye: |
na:ttha:ya munaye:aga:ttha bhagavadbhakthi sindhave: ||
sri:man na:ttha munaye: namaha

NAMMA:LVA:R THANIYA
ma:tha: pitha: yuvathaya sthanaya: vibhu:thihi sarvam yade:va niyame:na madanvaya:na:m |
a:dyasya nah kulapathe:r vakula:bhira:mam sri:math thadanghriyugalam pranama:mi mu:rdhna: ||
sri:mathe: sattako:pa:ya namaha

VISHVAKSE:NA THANIYA
sri:ranga chandramasa mindiraya: viharthum vinyasya visva chidachin nayana:dhika:ram |
yo: nirvahathya nisa manguli mudra yaiva se:na:nya manya vimukha:ha tha miha:sraya:maha ||
sri:mathe: vishvakse:na:ya namaha

PERIYA PIRA:TTI (Sri Devi) THANIYA
namas sriranga na:yakyai yadbhru: vibhrama bhe:dathaha
i:se:shithavya-vaishamya nimno:nnatham idam jagath ||
sri: sriyai namaha

PERIYA PERUMA:L (Sri Ranganatha) THANIYA
sri: sthana:bharanam the:jaha srirange:sayam a:sraye: |
chintha:mani mivo:dbha:ntham uthsange: anantha bho:ginaha ||
Sri: sri:dhara:ya namaha